REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Podnikateľský subjekt:

EcoBB, s.r.o., so sídlom Šaľa, Lužná 2271/30, 927 05, IČO: 53 702 611 telefonický kontakt0945 502 045 emailová adresa: info@ecobb.sk

 

Spotrebiteľ:

meno a priezvisko: ....................................................................................................................................

adresa bydliska: ........................................................................................................................................

kontaktné údaje /telefón, email/: ............................................................................................................

 

Označenie reklamovaného tovaru:

...................................................................................................................................................................

Dátum kúpy alebo dátum prevzatia tovaru spotrebiteľom:

...................................................................................................................................................................

Opis vád predaného tovaru:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Predbežné vyjadrenie spotrebiteľa, aké právo zo zodpovednosti podnikateľského subjektu za vady má záujem si uplatniť: ...................................................................................................................................................................

Požadovaný spôsob vyrozumenia o spôsobe vybavenia reklamácie 1 :

             emailom na emailovej adrese spotrebiteľa: ................................................................................

             písomne listom na adrese bydliska spotrebiteľa

 

Spotrebiteľ súčasne s reklamáciou 

doložil – nedoložil 2

doklad preukazujúci kúpu reklamovaného tovaru u podnikateľského subjektu; najčastejšie objednávka, faktúra, doklad o platbe v hotovosti, prevodný príkaz.

1 príslušná voľba sa vyznačí X

2 nehodiace sa prečiarkne

Spotrebiteľ súčasne s reklamáciou

 

predložil  – nepredložil 2

samotný vadný tovar.

 

V Šali, dňa .......................................

Podpis podnikateľského subjektu alebo ním poverenej osoby:

 

 

 

Záznam podnikateľského subjektu o spôsobe vybavenia reklamácie – vyplní podnikateľský subjekt:

 

Dátum vybavenia reklamácie: ...............................................................................................................

 

Dátum zaslania vyrozumenia spotrebiteľa o spôsobe vybavenia reklamácie: .......................................

 

Spôsob vybavenia reklamácie1 :

          opodstatnená reklamácia, vybavená nasledovným spôsobom

               oprava

               výmena

              vrátenie celej kúpnej ceny

              primeraná zľava z kúpnej ceny

              dodanie chýbajúceho množstva tovaru alebo chýbajúcej časti tovaru

 

      neopodstatnená /zamietnutá/ - dôvody: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................

 

Podpis a pečiatka podnikateľského subjektu:

                                                                                                                ........................................................

Žiadna položka